0%

Kariyer Bölümü Aydınlatma Metni

 • Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

  Kariyer Bölümü Aydınlatma Metni

  Biz, Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. (“COLOR PROJE”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://colorprojepazarlama.com/ internet sitesinin Kariyer bölümüne istinaden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla COLOR PROJE tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

  İşbu İnternet Sitesi, Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  COLOR PROJE bünyesinde çalışmak isteyen kullanıcıların, bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://colorprojepazarlama.com/ alan adlı internet sitesinin Kariyer bölümünde bizimle paylaşabilecekleri bir alan oluşturduk. COLOR PROJE bünyesinde çalışmak isteyen ilgililer, işbu bölümde iş başvurularını gerçekleştirebilirler.

  İşbu bölüm üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi, daha hızlı ve etkin bir şekilde adayların başvurularını gerçekleştirebilmesi, iş başvurularınızı alabilmek, insan kaynakları süreçlerimizin yürütülebilmesi, planlamanın yapılabilmesi, size en uygun açık alanların kontrol edilebilmesi, açık alanlara en uygun adayın belirlenebilmesi ve başvurularınızın değerlendirilebilmesi amacıyla işlemekteyiz. Yine, işe alım sürecinde sizinle mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında sizin nitelikleriniz ve deneyimleriniz ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

  Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla, size uygun pozisyonlardaki birim yöneticileri ve yönetim kurulumuz ile paylaşılabilecektir.

  Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, yurtiçinde veya yurtdışında başkaca herhangi bir 3. Kişi ile paylaşılmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca olası bir iş sözleşmesinin oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilmesi bakımından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve başvurunuz hakkında işlem yapılabilmesi için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da başvurunuz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile otomatik yollarla işlenmektedir.

  1. Kanuni Haklarınız

  Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

  ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

  1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
  2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
  4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

  Yayım Tarihi: 09.08.2021